PHYS 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Fizik I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PHYS 100
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı; klasik mekanik ve termodinamiğin temel ilkelerini günlük yaşam örneklemleri doğrultusunda öğretmektir. Ders, çizgisel kinematik yasaları, düzlemde düzgün doğrusal hareket ve kuvvet kavramı ile denge, Newton yasalarının deneysel temelleri, tanecik dinamiği konularını içerecektir. Konuların işlenme sürecinde her konu laboratuvar deneyleri ile desteklenecektir. Parçacık dinamiği problemleri, evrensel çekim yasası, korunum yasaları ve çarpışmalar, iş, güç ve potansiyel enerji, korunumlu kuvvetler, açısal momentumun korunumu, dairesel hareket ve dinamik konularında deneyler yapılacaktır. Dersin son kısmında daha önce mekanik konularında öğrenilen bilgilerin ışığı altında termodinamiğin temel ilkeleri öğretilecektir. Bu konular kinetik gaz yasaları, karacisim ışıması, ısı akışı, sıcaklık, ideal gazlar, van der Waals durum denklemi, ışıma, ısı akışı, termodinamiğin birinci yasası, Maxwell-Boltzmann dağılımı gibi konuları kapsamakta olup, ders Carnot çevrimi, entropi ve termodinamiğin ikinci yasasının tanıtılması ve uygulamaları ile sonuçlanacaktır. Böylece tüm mühendislik öğrencilerine çeşitli dinamik sistemlerin modellenmesi, malzeme bilimlerinin temelleri ve gibi konularda karşılaşacakları fizik bilgilerinin verilmesi ve bu bilgileri laboratuvar ortamında yapacakları deneylerle doğrulamaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Düzlemde çizgisel kinemati yasaları ve düzlemsel hareket problemlerini vektörel yöntemlerle çözebilecek,
  • Newton yasalarını mekanik problemlerinin çözümünde kullanabilecek,
  • Tanecik dinamiği ile ilgili problemlerinin nasıl çözüleceğini anlayacak,
  • Her anlamda fiziksel olarak iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramlarını, klasik mekanik problemlerinin çözümlerinde kullanabilecek şekilde anlayabilecek,
  • Momentum ve momentumun korunumu kavramlarının temellerininin önemini anlayacak,
  • Termodinamiğin temellerini, gazların kinetik gaz kuramı ve ideal gaz yasası hakkında temel bilgilere sahip olacak,
  • Dairesel hareket ve bu hareketin dinamiği konularında problem çözme yeteneği kazanacak,
  • Nasıl deney yapılacağını, nasıl veri toplanacağını ve bunların nasıl değerlendirilip analiz edilmesi gerektiğini öğrenecek,
Ders Tanımı Derste ve laboratuvarlarda aşağıda verilen konular işlenecektir. Klasik mekanik ve termodinamiğe giriş. Uzay ve zaman kavramı:çizgesel düzlemde kinematik; Düzgün doğrusal hareket; Kuvvet ve statik denge; Newton yasalarının deneysel temelleri; parçacık dinamiği; İş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; Çarpışmalar ve skorunum yasaları; dairesel hareket; dairesel dinamik ve açısal momentumun korunumu.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bir Boyutta Kinematik Kısım 1 ve Kısım 2. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
2 İki Boyutlu Kinematik; Vektörler Kısım 3. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
3 Dinamik: Newton Hareket Yasaları Kısım 4. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
4 Newton Yasalarının Uygulamaları Kısım 5. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
5 Newton Yasalarının Uygulamaları Kısım 5. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
6 Kütle Çekim Kısım 6. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
7 İş ve Enerji Kısım 7. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
8 İşlenen Konuların Tekrarı
9 Enerjinin Korunumu Kısım 8. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
10 Doğrusal Momentum Kısım 9. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
11 Doğrusal Momentum Kısım 9 . Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
12 Dönme Hareketi Kısım 10. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
13 Açısal Momentum Kısım 11. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
14 İdeal Gazlar ve Kinetik Teori Kısım 17 ve 18. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
15 Dönemin Genel Tekrarı
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, ©2008, AddisonWesley, Published: 08/27/2008, ISBN10: 0136139221 | ISBN13: 9780136139225
Önerilen Okumalar/Materyaller University Physics with Modern Physics with Mastering Physics™, 12/E, Young & Freedman©2008,  AddisonWesley, Published:03/23/2007,ISBN10: 080532187X, ISBN13: 9780805321876Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics and Mastering Physics™, 2/E, Knight, ©2008, AddisonWesley, Published:10/09/2007, ISBN10: 0321513339, ISBN13: 9780321513335

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
20
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest