GEHU 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ekoloji, Politika, Gezegensel Düşünce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEHU 303
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders çevre siyaseti ve ekolojik düşünceye içkin kilit meseleleri, temel konuları ve aciliyet barındıran sorunları tanıtmayı amaçlar. “Sonsuz büyüme” idealinin yol açtığı büyük ölçekli kentsel genişleme, geri döndürülmesi imkânsız yoğunluktaki ormansızlaşma ve çevresel bozulmadan umursamazca uygulanan kentleşme ve banliyöleşme süreçlerine, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı yerel ve küresel tehditlere ve ulus-aşırı tüketim biçimlerinin giderek körleşmiş bir tüketim ideolojisine dönüşmesine uzanan bir çerçevede çağımızı önceleyen birkaç yüzyıldaki gelişmelerin meydana geldiği çağımızı hepimizi insan-doğa ilişkisine dair anlamlı adımların nasıl atılacağını düşünmeye davet eden bir ekolojik kriz zamanı olarak tarif edebiliriz. Bu bağlamda, konvansiyonel yaklaşımların yanı sıra, “insan hayatının “ve “insan sağlığının” hayvan sağlığı, çevre/ekoloji sağlığı ve biyo-çeşitlilik boyutlarını kapsayan “gezegen sağlığı” ile yakın bir ilişki içinde bulunduğu iddiasını ortaya koyarak alana yepyeni katkılar sunan “gezegensel düşüncenin” yönlendireceği bu derste, öğrencilerin ekolojik sorun alanlarını ve çevre siyasetinin temel gelişmelerini geniş bir perspektif içinden kavramaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihte insan ve doğa ilişkisini etkileyerek küresel ekolojik krize yol açan büyük değişim ve gelişmeleri tanımlayabilir
  • Toplum ile çevre arasındaki ilişkiyi toplumun çevre sorunları tarafından nasıl etkilendiği bakımından açıklayabilir,
  • Ekolojik krizdeki farklı aktörlerin eylemlerini kıyaslayabilir ve karşılaştırabilir,
  • Ekolojik hareket içindeki farklı bireysel ve kolektif görüşler, tavırlar ve eylemler hakkında eleştirel bir anlayış geliştirebilir,
  • Toplumsal kalkınma, ekonomik gelişme ve sanayileşmenin ekolojik ilerleme ve gezegen sağlığıyla pozitif toplamlı bir ilişki şeklinde gerçekleşeceği süreçleri inceleyebilir,
  • Gezegen sağlığına yönelik adımlar atarak ekolojik krizin ortaya koyduğu sorunlara için çözümler geliştirebilir.
Ders Tanımı Ders üç ana bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde ekolojik krizin çeşitli bileşenleri tartışılacak; ikinci bölümde çevresel adalet fikrine odaklanan eleştirel yaklaşımlar ele alınarak yeşil felsefenin ve siyasetin sürdürülebilirlikten ekolojik genişlemeye uzanan çeşitli önerileri değerlendirilecek; son bölümde ise iklim değişikliği inkarcılığı, “gezegensel düşünce” ve “gezegen sağlığı” konusundaki tartışmalar ele alınacaktır. Bu ders her hafta tartışma ve ders anlatımı biçiminde ilerleyecektir. Öğrencilerin dönem boyunca yapacakları sunumlar, hazırlayacakları raporlarla derse interaktif katılımları sağlanacaktır. Dönem sonuna doğru düzenlenecek ekolojik geziyle sahayı deneyimleme fırsatı elde edeceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş: Politik bir mesele olarak ekoloji Ders planının tanıtılması ve gözden geçirilmesi
2 “Ekolojik kriz” nedir? Modernite ve insanın doğa üstündeki hakimiyeti İnsanmerkezcilik Michael Paul Nelson, Jeremy T. Bruskotter, John A. Vusetich, “Does nature have value beyond what it provides humans?”, The Conversation, 2 Oct 2015 Carter. (2007), pp. 1-10 and Cp. 1, pp. 13-40. O'neill O. Environmental values, anthropocentrism and speciesism. Environmental Values. (1997) May 1:127-42.
3 Ekolojik Kriz ve Antroposen Hamilton et al. (2015). Cp. 1. “Thinking the Anthroposcene”, pp. 1-13. Adam Vaughan, “Human impact has pushed Earth into the Anthropocene, scientists say”, The Guardian, 7 Jan 2016. Litfin, K., “Planetary Politics”, In Agnew, J.A., Mitchell, K. and Toal, G. eds., 2008. A companion to political geography. (pp. 470-482) John Wiley & Sons.
4 Film Gösterimi – Before the Flood (2016)
5 İklim Değişikliği Urry, J., 2015. “Climate change and society”. In Why the social sciences matter (pp. 45-59). Palgrave Macmillan, London.
6 Sınıf-içi yazı sınavı Öğrenciler sınava film hakkındaki kendi notlarını getirebilirler.
7 Yeşil siyasal düşünce Carter (2007) Cp. 3, pp.41-81.
8 Çevresel adalet Yeşil partiler Mohai, Paul, David Pellow, and J. Timmons Roberts. 2009. “Environmental Justice”. Annual Review of Environment and Resources 34: 405-430. Carter (2007) Cp. 4.pp. 87-115
9 Ekolojik hareketler, ekolojik koruma ve canlı çeşitliliği üstünde çalışan küresel hükümet-dışı örgütler ve ağlar Carter (2007) Cp. 6-7.pp.143-206.
10 Saha gezisi (tarihi daha sonra duyurulacaktır) Geziden sonra gruplar halinde bir rapor hazırlayacaklar.
11 Film gösterimi Öğrenciler filmden sonra rapor yazacaklar.
12 İnsan güvenliğinden ekolojik güvenliğe + Sürdürülebilir hayat için bireysel hareketler (yeşil tüketimcilik, veganlık) + Öğrenci sunumları McDonald M. “Climate Change and Security: Towards Ecological Security”. International Theory. 2018;(Issue 2): 153-180. James Dong, “Why individual action matters for the environment”, Medium, Dec 2016. Annie Leonard, “Individual Actions Just Don’t Add Up to Environmental Change”, The New York Times, 14 Dec 2012 George Monbiot, “I’ve converted to veganism to reduce my impact on the living world”, The Guardian, 9 Aug 2016.
13 “Halk sağlığından” “gezegen sağlığına” + İklim inkarcılığı, şüpheciliği + Öğrenci sunumları Horton, R., Beaglehole, R., Bonita, R., Raeburn, J., McKee, M. and Wall, S., 2014. From public to planetary health: a manifesto. https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/planetary-health https://planetaryhealthalliance.org/planetary-health Julia Pyper, “Why Conservative White Males Are More Likely to Be Climate Skeptics”, The New York Times, 5 Oct 2011 4
14 Dersin gözden geçirilmesi + Öğrenci sunumları Öğrenci sunumları
15 Final
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Selected Chapters from:

Carter, Neil (2007) The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy, Cambridge: Cambridge University Press.

Hamilton, C., Gemenne, F., & Bonneuil, C. (Eds.). (2015). The Anthropocene and the global environmental crisis: Rethinking modernity in a new epoch. Routledge.

Dersin okumaları okulun arka kapısının karşısındaki Ekonomik Kırtasiye'de mevcuttur.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
5
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
1
6
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest