Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

FENG 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Kültürünün Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FENG 101
Güz
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencileri mühendislik kültürünün temellerini; mühendislik uygulamalarında karşılaşılan etik sorunları; mühendislik uygulamalarının çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğini; sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini; girişimci mühendisliğin esaslarını, yaşam boyu öğrenmenin önemini ve bilgiye ulaşma yöntemlerinin temellerini kavrayabilecek seviyeye getirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendisliğin tarihsel gelişimindeki başlıca kilometre taşlarını tespit edebilecektir.
  • Bir mühendislik uygulamasının etik yanlarını tartışabilecektir.
  • Mühendislik uygulamalarında çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik göstergelerini listeleyebilecektir.
  • Bir mühendislik uygulamasının toplum sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkilerini tartışabilecektir.
  • Girişimci bir mühendisin sahip olması gereken yetileri tanımlayabilecektir.
  • Mühendislerin bilgiye ulaşmak için yararlandıkları başlıca veri tabanlarını kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste mühendislik tarihinin ana hatları, mühendislik etiğinin temelleri, mühendislik uygulamalarının etik açısından incelenmesi, mühendislik uygulamalarının çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği, mühendislik uygulamalarının toplum sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkileri, girişimciliğin ve yenilikçiliğin esasları, girişimci mühendislerin başarı hikâyeleri, bilimsel bilgiye ulaşma yöntemleri, bilimsel veri tabanlarının kullanımı gibi konular ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik tarihine giriş – 1. kısım The Engineering Book: From the Catapult to the Curiosity Rover, 250 Milestones in the History of Engineering (ISBN-10: 9781454908098)
2 Mühendislik tarihine giriş – 2. kısım The Engineering Book: From the Catapult to the Curiosity Rover, 250 Milestones in the History of Engineering (ISBN-10: 9781454908098)
3 Mühendislik etiğine giriş Engineering Ethics: The Basics (https://www.nafe.org/assets/HollywoodEdSeminar/general%20lecture.pdf)
4 Mühendislik etiğinde vaka analizleri – 1. kısım Engineering Ethics : An Industrial Perspective; Gail D. Baura; 2006; Elsevier Secience & Technology ISBN: 9780120885312
5 Mühendislik etiğinde vaka analizleri – 2. kısım Engineering Ethics : An Industrial Perspective; Gail D. Baura; 2006; Elsevier Secience & Technology ISBN: 9780120885312
6 Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik göstergeleri Bölüm 6 Sustainable Engineering: Drivers, Metrics, Tools, and Applications Krishna R. Reddy, Claudio Cameselle, Jeffrey A. Adams ISBN: 978-1-119-49393-8
7 Mühendislik uygulamalarının çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik analizi – 1. kısım Bölüm 2.2, 3.2, 3.3 Sustainable Engineering: Drivers, Metrics, Tools, and Applications Krishna R. Reddy, Claudio Cameselle, Jeffrey A. Adams ISBN: 978-1-119-49393-8
8 Mühendislik uygulamalarının çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik analizi – 2. kısım Bölüm 2.2, 3.2, 3.3 Sustainable Engineering: Drivers, Metrics, Tools, and Applications Krishna R. Reddy, Claudio Cameselle, Jeffrey A. Adams ISBN: 978-1-119-49393-8
9 Ara sınav
10 Mühendislik uygulamalarının toplum sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkileri Bölüm 12 Sustainable Engineering: Drivers, Metrics, Tools, and Applications Krishna R. Reddy, Claudio Cameselle, Jeffrey A. Adams ISBN: 978-1-119-49393-8
11 Girişimci ve yenilikçi mühendisliğe giriş & tarihten başlıca girişimci mühendislik örnekleri Engineering Entrepreneurship: From Idea to Business Plan Paul Swamidass, Cambridge Press ISBN: 978-1-107-65164-7
12 Girişimci ve yenilikçi mühendisliğe giriş & tarihten başlıca girişimci mühendislik örnekleri Engineering Entrepreneurship: From Idea to Business Plan Paul Swamidass, Cambridge Press ISBN: 978-1-107-65164-7
13 Bilimsel veritabanı kullanımı (uygulamalı olarak derste gösterilecektir)
14 Bilimsel veritabanı kullanımı (uygulamalı olarak derste gösterilecektir)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Sustainable Engineering: Drivers, Metrics, Tools, and Applications

Krishna R. Reddy, Claudio Cameselle, Jeffrey A. Adams

ISBN: 978-1-119-49393-8

Önerilen Okumalar/Materyaller

The Engineering Book: From the Catapult to the Curiosity Rover, 250 Milestones in the History of Engineering (ISBN-10: 9781454908098)

 

Engineering Ethics : An Industrial Perspective; Gail D. Baura; 2006; Elsevier Secience & Technology

ISBN: 9780120885312

 

Engineering Entrepreneurship: From Idea to Business Plan

Paul Swamidass, Cambridge Press

ISBN: 978-1-107-65164-7

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
4
12
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.