Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kıyı Bölgesi Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 470
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 208 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere kıyı çevresi ve kıyı sorunları, kıyı ekosistemleri, kıyı kaynakları ve kullanımlarını öğretmeyi hedefler. Ayrıca sürdürülebilir kaynak geliştirme, deniz ve kıyı koruma alanı yönetimi, kıyı bölgesi yönetim araçları ve kurumsal düzenlemeler ile özellikle Türkiye'deki kıyı yönetimini açıklar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kıyı mühendisliği problemlerini tanımlayabilecektir.
  • Kıyı bölgelerindeki sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliğini inceleyebilecektir.
  • Kıyı alanının özel yapısını, kaynaklarını, kıyı alanlarıyla ilgili sorunları ve çeşitli bilgileri tartışabilecektir.
  • Disiplinler ve sektörler arasındaki etkileşimi, pratik, bütünleşik kıyı bölgesi yönetimi stratejilerinin hazırlanmasında tüm paydaşların katılımına duyulan ihtiyacı açıklayabilecektir.
  • Son teknoloji göstergeleri ile çalışmanın önemini ayırt edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında kıyı bölgesi yönetimi kavramını detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Kıyı tanımı, kıyı kaynakları, kıyı ekosistemleri, sürdürülebilir kaynak yönetimi kavramları üzerinde yoğunlaşılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kıyı Bölgesi Sınırları, Doğal Kaynaklar, Bütünleşik Yaklaşım Bölüm 1,2: Integrated Coastal and Ocean Management, Cicin-Sain & Knecht (1998). Bölüm 1,2: Principles of Oceanography, Gross (1995)
2 Deniz suyu fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri Bölüm 3,5,6,7: Principles of Oceanography, Gross (1995)
3 Deniz Kirliliği, Ötrofikasyon Bölüm 7,8: Principles of Oceanography, Gross (1995)
4 Denizlerin İklime Etkisi-Akıntı Sistemleri Bölüm 5: Principles of Oceanography, Gross (1995)
5 İklim Değişikliği Temel Kavramlar Bölüm 4: Principles of Oceanography, Gross (1995)
6 Uluslararası Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler, Türkiye'de Kıyı Yönetimi Yasal ve Kurumsal Çerçeve Bölüm 3,4,5,6: Integrated Coastal and Ocean Management, Cicin-Sain & Knecht (1998).
7 Kıyı ve Deniz Mekânsal Planlama, Kıyı Bölgesinde Ekosistem Hizmetleri, Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Bölüm 7: Integrated Coastal and Ocean Management, Cicin-Sain & Knecht (1998).
8 Kıyı Bölgesi Yönetim Araçları: CBS ve Uzaktan Algılama, Stratejik Planlama, Master Plan Bölüm7-8: Integrated Coastal and Ocean Management, Cicin-Sain & Knecht (1998).
9 Ara Sınav
10 Arazi Çalışmaları: Örnekleme ve Analiz Bölüm 3,5,6: Principles of Oceanography, M. Grant Gross (1995).
11 Kıyı Bölgesinde Çeşitli Sektörlerin Etkileri – Kıyı Balıkçılığı, Akuakültür & Kıyı Turizmi: Yüzme Suyu Kalitesi, Mavi Bayrak ve Çevre Kalitesi Etiketleri Bölüm 8-9: Integrated Coastal and Ocean Management, Cicin-Sain & Knecht (1998).
12 Kıyı Bölgesinde Çeşitli Sektörlerin Etkileri – Kıyı Balıkçılığı, Akuakültür & Kıyı Turizmi: Yüzme Suyu Kalitesi, Mavi Bayrak ve Çevre Kalitesi Etiketleri Bölüm 8-9: Integrated Coastal and Ocean Management, Cicin-Sain & Knecht (1998).
13 Kıyı Bölgesinde Çeşitli Sektörlerin Etkileri-Şehirleşme ve Endüstri Bölüm 8-9: Integrated Coastal and Ocean Management, Cicin-Sain & Knecht (1998).
14 Kıyı Bölgesinde Çeşitli Sektörlerin Etkileri-Denizcilik Faaliyetleri Bölüm 8-9: Integrated Coastal and Ocean Management, Cicin-Sain & Knecht (1998).
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Billiana Cicin-Sain & Robert W. Knecht (1998), Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices, Island Press, USA. ISBN-10: 1559636041

M. Grant Gross (1995), Principles of Oceanography, Prentice Hall, USA. ISBN 10: 0023479817

Önerilen Okumalar/Materyaller

R.W.G. Carter (1988), Coastal Environments, Academic Pres, UK. ISBN 978-0-08-050214-4

Open University (1989), Seawater: Its Composition, Properties and Behaviour, Open University, 2nd Edition USA. ISBN 9781483257075

Open University (2001), Ocean Circulation, Open University, Butterworth-Heinemann 2001 USA. ISBN 9780750652780

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.