CIVE 428 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Deprem Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 428
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 426 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, depreme dayanıklı yapısal tasarımın temel ilkelerini aktarmak, deprem yönetmeliklerini tanıtmak ve performansa dayalı tasarımın ilkelerini açıklamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapısal sistemlerin dinamik yükler etkisindeki davranışlarını açıklayabilecektir.
  • Güncel deprem yönetmeliklerinin gereksinimlerini uygulayabilecektir.
  • Deprem mühendisliğinin, planlama ve tasarım özellikleriyle birlikte teorik ve pratik uygulamalarını gerçekleştirebilecektir.
  • Tepki spektrumu yöntemini uygulayabilecektir.
  • Performansa dayalı tasarımın temel ilkelerini tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Ders kapsamında, yapıların sismik tepki analizi, elastik tepki spektrumları, tasarım spektrumu. eşdeğer yanal yükleme yöntemi, tepki spektrumu analiz yöntemi. deprem tasarım kriterleri. sismik tasarım yönetmelikleri. kapasite tasarımı ilkelerinin çerçeve yapılarına uygulanması.konuları işlenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, derse genel bakış ve temel kavramlar Check the class syllabus
2 Deprem mühendisliğinin tarihçesi Chapter 1 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics”, Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
3 Deprem bilimi ve depremsellik unsurları Chapter 2 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
4 Deprem tehlikesi analizi kavramları: deterministik yöntem Chapter 3 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
5 Deprem tehlikesi analizi kavramları: olasılıksal yöntem Chapter 3 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
6 Dinamik analiz unsurları Chapter 4 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
7 Doğrusal sistemlerin deprem analizi Chapter 13 - Chopra,A.K., “Dynamics of Structures” , Pearson/Prentice Hall, 3rd Edition, 2007
8 Tekrar Preparation for the exam: Chapter 1-4: - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics”. Chapter 13 - Chopra,A.K., “Dynamics of Structures”
9 Doğrusal-elastik binaların deprem tepkisi Chapter 19 - Chopra,A.K., “Dynamics of Structures” , Pearson/Prentice Hall, 3rd Edition, 2007
10 Elastik olmayan binaların deprem analizi Chapter 20 - Chopra,A.K., “Dynamics of Structures”, Pearson/Prentice Hall, 3rd Edition, 2007
11 Bina Yapıları için Sismik Tasarımın İlkeleri Chapter 6 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
12 Depreme dayanıklı sünek tasarım Chapter 6 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
13 Depreme dayanıklı bina tasarımı yönetmelikleri gereksinimleri Chapter 6 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492 Turkish Earthquake code
14 Örnek Çözümü: Sismik analiz ve tasarım Chapter 6 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
15 Tekrar Preparation for the exam: Chapter 1-4 and 6: - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics”. Chapter 13, 19 and 20Chopra,A.K., “Dynamics of Structures”
16 Tekrar Chapter 1-4 and 6: - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics”. Chapter 13, 19 and 20Chopra,A.K., “Dynamics of Structures”

 

Ders Kitabı

- Chopra,A.K., ´Dynamics of Structures´, Pearson/Prentice Hall, 3rd Edition, 2007

- Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics”, Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492

- Clough,R.W, Penzien,J.,´Dynamics of Structures´,McGraw-Hill, 1993

- Turkish earthquake Code

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
25
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest