CIVE 426 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Dinamiğine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 426
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  CIVE 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Yapıların dinamik davranışının analiz ve çözüm yöntemlerini öğrencinin kavramasını sağlamaktır. Bu kapsamda, doğrusal-elastik yapılar için tek ve çok serbestlik dereceli olarak idealize edilmekte, dinamik yüklere maruz bu yapıların dinamik tepkileri ve iç kuvvetleri elde edilmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Sönüm, kütle rijitliği ve hareket denklemi arasındaki ilişkiyi açıklayabilir
  • Sönüm, kütle rijitliği ve hareket denklemi arasındaki ilişkiyi açıklayabilir
  • Hareketi idealize edebilir ve hareketin matematiksel ifadesini çıkarabilir.
  • • Hareket diferansiyel denklemini çözebilir ve serbest titreşimi açıklayabilir: Doğal frekansı ve sistemin tepkisini elde edebilir, sönümsüz ve sönümlü titreşim durumlarının ayrımını yapabilir, harmonik ve periyodik yüklemeye karşı tepkisini hesaplayabilir.
  • Hareket diferansiyel denklemini çözebilir ve serbest titreşimi açıklayabilir: Doğal frekansı ve sistemin tepkisini elde edebilir, sönümsüz ve sönümlü titreşim durumlarının ayrımını yapabilir, harmonik ve periyodik yüklemeye karşı tepkisini hesaplayabilir.
  • Tepki spektrum kavramını anlamak: Deformasyon, psuedo-hız ve psuedo-ivme spektrumları arasındaki ilişkileri tanıyabilir, tasarım ve tepki spektrumunu ayırabilir.
  • Çok serbestlik dereceli (ÇSD) sistemin hareket denklemini elde edebilir.
Ders Tanımı Bu ders, yapıların dinamik dengesi, tek serbestlik dereceli sistemin dinamik bir yüke karşı tepkisi: serbest titreşim, harmonik yükler, itme ve depremler, tepki spektrumları, çok serbestlik dereceli sistemlerin tepkisi: Binaların deprem davranışı ve sismik yapı yönetmeliklerinin temelinin incelenmesi konularını kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve derse genel bakış ve temel kavramlar Chopra A.K. Chapter 1
2 Tek serbestlik dereceli sistemlerin hareket denklemi Chopra A.K. Chapter 1
3 Tek serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri Chopra A.K. Chapter 2
4 Harmonik ve periyodik yükleme altında oluşan tepki: viskoz sönümlü sistem Chopra A.K. Chapter 3
5 Harmonik ve periyodik yük altında oluşan tepki: viskoz olmayan sönümlü sistemler Chopra A.K. Chapter 3
6 Harmonik yükleme altında sönümsüz, zorlanmış titreşim, rezonans. itme yükü Chopra A.K. Chapter 4
7 Dinamik tepkinin sayısal değerlendirmesi Chopra A.K. Chapter 5
8 Dersin gözden geçirilmesi Preparation for the exam: Chapter 1-5
9 Doğrusal sistemlerin deprem tepkisi Chopra A.K. Chapter 6
10 Çok yönlü özgürlük sistemleri: Hareket denklemleri, problem Chopra A.K. Chapter 9
11 Çok serbestlik dereceli sistemler: Serbest titreşim ve titreşim tepkisi Chopra A.K. Chapter 10
12 Yapılarda sönümleme Chopra A.K. Chapter 11
13 Doğrusal sistemlerin dinamik analizi ve tepkisi: Modal analiz Chopra A.K. Chapter 12
14 Dinamik analiz ve doğrusal sistemlerin tepkisi: Modal katkılar Chopra A.K. Chapter 12
15 Tekrar Preparation for the exam: Chapter 1-5;6;9-12.
16 Tekrar Chapter 1-5;6;9-12.

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
23
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest