Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 426 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Dinamiğine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 426
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 301 En az FD notu almış olmak
veya CIVE 309 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Yapıların dinamik davranışının analiz ve çözüm yöntemlerini öğrencinin kavramasını sağlamaktır. Bu kapsamda, doğrusal-elastik yapılar için tek ve çok serbestlik dereceli olarak idealize edilmekte, dinamik yüklere maruz bu yapıların dinamik tepkileri ve iç kuvvetleri elde edilmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sönüm, kütle rijitliği ve hareket denklemi arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.
  • Hareketi idealize edebilir ve hareketin matematiksel ifadesini çıkarabilecektir.
  • Hareket diferansiyel denklemini çözebilecektir.
  • Serbest titreşimi açıklayabilecektir.
  • Çok serbestlik dereceli (ÇSD) sistemin hareket denklemini elde edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, yapıların dinamik dengesi, tek serbestlik dereceli sistemin dinamik bir yüke karşı tepkisi hakkında öğrencileri bilgi sahibi yapacaktır. Binaların deprem davranışı ve sismik yapı yönetmeliklerinin temelinin incelenmesi konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve derse genel bakış ve temel kavramlar Chopra A.K. Bölüm 1
2 Tek serbestlik dereceli sistemlerin hareket denklemi Chopra A.K. Bölüm 1
3 Tek serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri Chopra A.K. Bölüm 2
4 Harmonik ve periyodik yükleme altında oluşan tepki: viskoz sönümlü sistem Chopra A.K. Bölüm 3
5 Proje Proje Gözden Geçirme
6 Harmonik yükleme altında sönümsüz, zorlanmış titreşim, rezonans. itme yükü Chopra A.K. Bölüm 4
7 Dinamik tepkinin sayısal değerlendirmesi Chopra A.K. Bölüm 5
8 Ara sınav
9 Doğrusal sistemlerin deprem tepkisi Chopra A.K. Bölüm 6
10 Proje Proje Gözden Geçirme
11 Çok yönlü özgürlük sistemleri: Hareket denklemleri, problem Chopra A.K. Bölüm 9
12 Çok serbestlik dereceli sistemler: Serbest titreşim ve titreşim tepkisi Chopra A.K. Bölüm 10
13 Proje Proje Teslim
14 Proje Sunumu Proje Teslim
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Chopra,A.K., ´Dynamics of Structures´, Pearson/Prentice Hall, 3rd Edition, 2007, ISBN: 978-8131713297.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
-
-
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
35
35
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.