CIVE 424 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hidroloji ve Su Kaynakları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 424
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 208 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hidroloji ve Su Kaynakları bilimini tanıtmak Su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili genel bilgi vermek ve gerekli yöntemleri öğretmek, Su kaynakları problemlerinin çözümünde; matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini uygulamak, Su kaynaklarında veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak,
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hidrolojik elemanların çevrimini tanımlayabilecek.
  • Hidrolojik verileri ölçümünü yapabilecek.
  • Yer altı suyu akımını inşaat mühendisliği açısından değerlendirebilecek.
  • Su kaynaklarındaki sorunları tartışabilecek.
  • Su kaynaklarını istatistiksel yöntemler ile açıklayabilecek.
Ders Tanımı Hidroloji ve Su Kaynakları Mühendisliğine Giriş. Havza ve hidrolojik süreçler: yağış, akarsu akışı, sızma. Hidrolojik Taşkın Yönlendirme. Yeraltı suyu Hidrolojisi. Hidrograf analizi. Kentsel atık su ve yağmur suyu toplama ve boşaltma. Barajlar ve savaklar Sulama ve drenaj.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hidroloji ve su kaynakları mühendisliğine giriş, hidrolojik çevrim Bölüm-1 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
2 Hidrometeorolojik faktörler, sayısal örnekler Bölüm-2 ;‘‘Engineering Hydrology’’ ,Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
3 Çökmelerin oluşumu, yağış ölçümü, eksik yağış verilerinin tahmini, verilerin düzeltilmesi, sayısal örnekler Bölüm-3: 3.1-3.3 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
4 Yağışta kütle eğrisi, alansal ortalama yağış, sonuç hiyetograf, derinlik-alan-süre eğrisi, yoğunluk-süre-frekans eğrisi, rasyonel yöntem, olası maksimum çökelme, sayısal örnekler Bölüm-3: 3.3-3.6 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
5 Akış akışı, deşarj hesabı, aşama-deşarj ilişkisi, akış verilerinin yorumlanması, birim hidrograf, sayısal örnekler Bölüm-4 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
6 Buharlaşma ve terleme, ölçüm ve tahmin yöntemleri, evapotranspirasyonun tahmini, sayısal örnekler Bölüm-5 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
7 Havza, konsantrasyon zamanı, infiltrasyon, sayısal örnekler Bölüm-6 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
8 1. vize ve Tekrar
9 Hidrograf analizi, birim hidrograf, sayısal örnekler Bölüm-7 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
10 Taşkın yönlendirme, depolama denklemi, rezervuar yönlendirme, doğal kanallarda yönlendirme, sayısal örnekler Bölüm-8 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
11 Hidrolojide istatistiksel yöntemler, frekans histogramı, risk analizi, olasılık dağılımı fonksiyonları, sayısal örnekler Bölüm-9 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
12 Rezervuarlar, rezervuar kapasitesinin belirlenmesi, sayısal örnekler Bölüm-10 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
13 2. vize ve Tekrar
14 Bir hidrolik yapının hidrolojik tasarımı, farklı parametrelerin tasarım değerleri, tasarım basamakları Bölüm-11 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
15 Yeraltı suyu hidrolojisi, Darcy yasası, yeraltı suyu akış denklemleri, kuyu hidroliği, sayısal örnekler Bölüm-12; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
16 Genel tekrar ve Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Applied Hydrology, Ven Te Choe, David R. Maiment, Larry W. Mays, Mcgraw-Hill, International Editions, Civil Engineering Series Ders web- sitesi- ders notları

Önerilen Okumalar/Materyaller

Hydrology For Engineers, Thırd Edıtıon, Ray K. Linsley,Max A. Kohler, Joseph L. H. Paulhus, Mcgraw-Hill, Civil Engineering Series. Water Resources Engineering, Mays, Larry W, John Wiley & Sons, 2010. Applied Water Resources Engineering, Yanmaz, A. M., METU Press, 1997.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
14
Final Sınavı
1
30
    Toplam
178

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest