Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 424 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hidroloji ve Su Kaynakları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 424
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 208 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Hidroloji ve Su Kaynakları bilimini tanıtarak su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili genel bilgi vermek ve gerekli yöntemleri öğretmektir. Su kaynakları problemlerinin çözümünde; matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini uygulayarak su kaynaklarında veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hidrolojik elemanların çevrimini tanımlayabilecektir.
  • Hidrolojik verilerin ölçümünü ve değerlendirmesini gerçekleştirebilecektir.
  • Yer altı suyu akımını inşaat mühendisliği açısından değerlendirebilecektir.
  • Hazne kapasitelerini belirleyebilecek ve işletmesini tartışabilecektir.
  • Hidrolojik parametreleri istatistiksel yöntemler ile belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Havza ve hidrolojik çevrim yağış, akarsu, buharlaşma sızma, akış, vs. gibi temel unsurların anlaşılmasını sağlar. Bu konuların su mühendisliği açısından önemini vurgulayarak istatistiksel yöntemlere başvurur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hidroloji ve su kaynakları mühendisliğine giriş, hidrolojik çevrim Bölüm-1 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
2 Hidrometeorolojik faktörler, sayısal örnekler Bölüm-2 ;‘‘Engineering Hydrology’’ ,Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
3 Çökmelerin oluşumu, yağış ölçümü, eksik yağış verilerinin tahmini, verilerin düzeltilmesi, sayısal örnekler Bölüm-3: 3.1-3.3 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
4 Yağışta kütle eğrisi, alansal ortalama yağış, sonuç hiyetograf, derinlik-alan-süre eğrisi, yoğunluk-süre-frekans eğrisi, rasyonel yöntem, olası maksimum çökelme, sayısal örnekler Bölüm-3: 3.3-3.6 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
5 Akış akışı, deşarj hesabı, aşama-deşarj ilişkisi, akış verilerinin yorumlanması, birim hidrograf, sayısal örnekler Bölüm-4 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
6 Buharlaşma ve terleme, ölçüm ve tahmin yöntemleri, evapotranspirasyonun tahmini, sayısal örnekler Bölüm-5 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
7 Havza, konsantrasyon zamanı, infiltrasyon, sayısal örnekler Bölüm-6 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
8 Ara Sınav
9 Hidrograf analizi, birim hidrograf, sayısal örnekler Bölüm-7 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
10 Taşkın yönlendirme, depolama denklemi, rezervuar yönlendirme, doğal kanallarda yönlendirme, sayısal örnekler Bölüm-8 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
11 Hidrolojide istatistiksel yöntemler, frekans histogramı, risk analizi, olasılık dağılımı fonksiyonları, sayısal örnekler Bölüm-9 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
12 Rezervuarlar, rezervuar kapasitesinin belirlenmesi, sayısal örnekler Bölüm-10 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
13 Bir hidrolik yapının hidrolojik tasarımı, farklı parametrelerin tasarım değerleri, tasarım basamakları, Yeraltı suyu hidrolojisi, Darcy yasası, yeraltı suyu akış denklemleri, kuyu hidroliği, sayısal örnekler Bölüm-11& 12 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
14 Bir hidrolik yapının hidrolojik tasarımı, farklı parametrelerin tasarım değerleri, tasarım basamakları, Yeraltı suyu hidrolojisi, Darcy yasası, yeraltı suyu akış denklemleri, kuyu hidroliği, sayısal örnekler Bölüm-11& 12 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

EngineeringHydrology, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001. ISBN: 9757064435

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Hydrology For Engineers, Third Edıtıon, Ray K. Linsley,Max A. Kohler, Joseph L. H. Paulhus, Mcgraw-Hill, 1982, ISBN: 9780070379565.

Water Resources Engineering, Mays, Larry W, John Wiley & Sons, 2010, ISBN: 9780470460641.

Applied Water Resources Engineering, Yanmaz, A. M., METU Press, 1997, ISBN: 9789757064022

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
6
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
16
32
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.