CIVE 424 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hidroloji ve Su Kaynakları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 424
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  CIVE 208 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hidroloji ve Su Kaynakları bilimini tanıtmak Su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili genel bilgi vermek ve gerekli yöntemleri öğretmek, Su kaynakları problemlerinin çözümünde; matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini uygulamak, Su kaynaklarında veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak,
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hidrolojik elemanların çevrimini tanımlamak
  • Hidrolik verilerin ve analizinin ölçülmesi
  • Akımların değerlendirilmesinde sıkça kullanılan birim hidrograf teorisini kullanma becerisi
  • Yeraltı suyu akımının inşaat mühendisliği açısından öğrenilmesi
  • Su kaynaklarında karşılaşılan problemleri teşhis etmek ve çözmek
  • Su kaynaklarında kullanılan istatiksel yöntemleri uygulamak
Ders Tanımı Hidroloji ve Su Kaynakları Mühendisliğine Giriş. Havza ve hidrolojik süreçler: yağış, akarsu akışı, sızma. Hidrolojik Taşkın Yönlendirme. Yeraltı suyu Hidrolojisi. Hidrograf analizi. Kentsel atık su ve yağmur suyu toplama ve boşaltma. Barajlar ve savaklar Sulama ve drenaj.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hidroloji ve su kaynakları mühendisliğine giriş, hidrolojik çevrim Bölüm-1 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
2 Hidrometeorolojik faktörler, sayısal örnekler Bölüm-2 ;‘‘Engineering Hydrology’’ ,Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
3 Çökmelerin oluşumu, yağış ölçümü, eksik yağış verilerinin tahmini, verilerin düzeltilmesi, sayısal örnekler Bölüm-3: 3.1-3.3 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
4 Yağışta kütle eğrisi, alansal ortalama yağış, sonuç hiyetograf, derinlik-alan-süre eğrisi, yoğunluk-süre-frekans eğrisi, rasyonel yöntem, olası maksimum çökelme, sayısal örnekler Bölüm-3: 3.3-3.6 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
5 Akış akışı, deşarj hesabı, aşama-deşarj ilişkisi, akış verilerinin yorumlanması, birim hidrograf, sayısal örnekler Bölüm-4 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
6 Buharlaşma ve terleme, ölçüm ve tahmin yöntemleri, evapotranspirasyonun tahmini, sayısal örnekler Bölüm-5 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
7 Havza, konsantrasyon zamanı, infiltrasyon, sayısal örnekler Bölüm-6 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
8 1. vize ve Tekrar
9 Hidrograf analizi, birim hidrograf, sayısal örnekler Bölüm-7 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
10 Taşkın yönlendirme, depolama denklemi, rezervuar yönlendirme, doğal kanallarda yönlendirme, sayısal örnekler Bölüm-8 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
11 Hidrolojide istatistiksel yöntemler, frekans histogramı, risk analizi, olasılık dağılımı fonksiyonları, sayısal örnekler Bölüm-9 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
12 Rezervuarlar, rezervuar kapasitesinin belirlenmesi, sayısal örnekler Bölüm-10 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
13 2. vize ve Tekrar
14 Bir hidrolik yapının hidrolojik tasarımı, farklı parametrelerin tasarım değerleri, tasarım basamakları Bölüm-11 ; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
15 Yeraltı suyu hidrolojisi, Darcy yasası, yeraltı suyu akış denklemleri, kuyu hidroliği, sayısal örnekler Bölüm-12; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001.
16 Genel tekrar ve Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Applied Hydrology, Ven Te Choe, David R. Maiment, Larry W. Mays, Mcgraw-Hill, International Editions, Civil Engineering Series Ders web- sitesi- ders notları

Önerilen Okumalar/Materyaller

Hydrology For Engineers, Thırd Edıtıon, Ray K. Linsley,Max A. Kohler, Joseph L. H. Paulhus, Mcgraw-Hill, Civil Engineering Series. Water Resources Engineering, Mays, Larry W, John Wiley & Sons, 2010. Applied Water Resources Engineering, Yanmaz, A. M., METU Press, 1997.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
14
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
178

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest