Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 418 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Sağlığı İzlemesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 418
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Yapılarda Yapısal Sağlık İzleme düşük maliyetli kullanımını inceler. Sistemlerde yapısal bütünlüğünü sağlamak, sürekli gözetim altında sivil altyapıyı tutmayı amaçlar. Ayrıca, öğrencilere araçlar ve ekipmanlar ile uygulama imkanı sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapı Sağlığı İzleme tarihi ve gelişimi hakkında bilgiyi tanımlayabilecektir.
  • Yapı Sağlığı İzleme sürecine sistematik bir yaklaşım sağlayabilecektir.
  • Yapı Sağlığı İzleme ile ilgili genel tahribatsız test tekniklerini tartışabilecektir.
  • Yapısal dinamikler gözden geçirebilecektir.
  • Deneysel modal analiz yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında Yapı Sağlığı İzleme altyapısı incelenir. Bu ders kapsamında doğal afetler ve diğer tehlikeli olaylardan sonra hızlı bir şekilde yapısal bütünlük kaybını değerlendirmek için kantitatif araçların kullanımı ve becerisi kazandırılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Yapı Sağlığı İzleme kapsamı, ihtiyaçlar ve önemi. Bölüm 1. W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinson. Health Monitoring of Aerospace Structures: Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd.
2 Yaygın ölçüm teknikleri ve enstrümantasyon türleri. Bölüm 1. W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinson. Health Monitoring of Aerospace Structures: Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd.
3 Bir yapı sağlığı izleme sorununa yaklaşımlar; seçenekler; kısıtlamalar (maliyet, süre, özel konular). Tarihsel yapılar dahil yapı tiplerine genel bakış. Bölüm 2. W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinson. Health Monitoring of Aerospace Structures: Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd.
4 Temel ölçüm sensörü türleri ve çalışma prensipleri. Sensör kalibrasyonu örnekleri. Bölüm 2. W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinson. Health Monitoring of Aerospace Structures: Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd.
5 Veri toplama sistemleri, A / D dönüştürücüler, ölçüm tipi ve sıklığı. Bölüm 3. W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinson. Health Monitoring of Aerospace Structures: Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd.
6 Ön modelleme, kritik ölçüm yerlerinin seçimi, analitik simülasyon, analitik model kalibrasyonu ile ölçülen veri karşılaştırılması. Bölüm 3. W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinson. Health Monitoring of Aerospace Structures: Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd.
7 Ara sınav
8 Uzaktan iletişim ve kontrol; uyarı sistemi, maliyet tahmini. Veri toplama sistemlerinin programlanması. Kısa vadeli, tekrarlanan, uzun vadeli veri toplama arasındaki farklar. Bölüm 4. W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinson. Health Monitoring of Aerospace Structures: Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd.
9 Kısa vadeli saha testleri, uzun vadeli alan ölçülen verilerin işlenmesi. Bölüm 4. W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinson. Health Monitoring of Aerospace Structures: Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd.
10 Titreşim ölçümü, modal analiz, modal frekanslar, analitik modelleme ve test simülasyonu. Bölüm 5. W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinson. Health Monitoring of Aerospace Structures: Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd.
11 Ölçülen verinin, gürültü en aza indirilmesi, gürültü etkisi. Sonuçların korelasyonu. Temel model güncelleme ve optimizasyon teknikleri. Duyarlılık analizi. Bölüm 5. W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinson. Health Monitoring of Aerospace Structures: Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd.
12 Multilaterasyon ve nirengi teknikleri. Amaç fonksiyonu tanımı ve optimizasyon uygulamaları. Bölüm 6. W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinson. Health Monitoring of Aerospace Structures: Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd.
13 FFT ve dalgacık analiz teknikleri. Yapay Sinir Ağları ve pratik uygulamalar. Bölüm 6. W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinson. Health Monitoring of Aerospace Structures: Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd.
14 Proje sunumları.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

W. Staszewski, C. Boller, G. Tomlinson. Health Monitoring of Aerospace Structures: Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd,, 2003. ISBN: 9780470843406.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Helmut Wenzel, Dieter Pichler, Ambient Vibration Monitoring, John Wiley & Sons, Ltd, 2005. ISBN: 9780470024300.

Federal Emergency Management Agency (FEMA), 1997, NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings, FEMA 273 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
25
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.