CIVE 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Betonarme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 410
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 302 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, betonarme binaların düşey yükler ve deprem etkileri altında statik ve betonarme hesabının yapılmasıdır. Betonarme döşemelerin, kirişlerin, kolonların ve temel sisteminin tasarımının yapılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Betonarme yapısal eleman davranışlarının kavranması.
  • Betonarme yapısal elemanların tasarımı.
  • Betonarme döşeme tiplerinin öğrenilmesi ve genel yapı sistemi için en uygun olanının seçimi.
  • Yürürlekteki yönetmeliklere göre betonarme döşeme tasarımı.
  • Yürürlekteki yönetmeliklere göre betonarme temel tasarımı.
  • Vaka analizleri ile mühendislik problemlerinin kavranılması.
  • Betonarme yapısal eleman davranışlarının kavranılması.
Ders Tanımı Betonarme döşemeler. Tek yönde ve çift yönde çalışan döşemeler. Döşeme sehim kontrolü. Betonarme temeller. Betonarme elemanların ve binaların sismik davranışı. Çok katlı betonarme binanın statik ve betonarme hesabı.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Betonarme Döşemeler -
2 Betonarme kiriş elemanlarının burulması Bölüm-13; “Design of Concrete Structures”, D. Darwin, C.W. Dolan and A.H. Nilson, D., 15th Ed. Mc Graw Hill, 2016.
3 Çift doğrultuda çalışan döşemeler, Westergaard Yöntemi Bölüm-13; “Design of Concrete Structures”, D. Darwin, C.W. Dolan and A.H. Nilson, D., 15th Ed. Mc Graw Hill, 2016.
4 Mimari planın tanıtılması, taşıyıcı system seçimi ve kalıp planı oluşturulması Bölüm-19; “Design of Concrete Structures”, D. Darwin, C.W. Dolan and A.H. Nilson, D., 15th Ed. Mc Graw Hill, 2016.
5 Döşeme plaklarının oluşturulması, statik+betonarme hesaplarının yapılması Bölüm-13; “Design of Concrete Structures”, D. Darwin, C.W. Dolan and A.H. Nilson, D., 15th Ed. Mc Graw Hill, 2016.
6 Kirişlerin hesap yüklerinin bulunması Bölüm-4; “Design of Concrete Structures”, D. Darwin, C.W. Dolan and A.H. Nilson, D., 15th Ed. Mc Graw Hill, 2016.
7 Kat kirişlerinin statik hesabı Bölüm-11; “Design of Concrete Structures”, D. Darwin, C.W. Dolan and A.H. Nilson, D., 15th Ed. Mc Graw Hill, 2016.
8 1. Ara sınav
9 Deprem Yönetmeliğine göre yatay deprem kuvvetlerinin hesaplanması, ilgili hesap yöntemlerinin incelenmesi Bölüm-20; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
10 Betonarme yapıda boyutlandırmaya esas kesit tesirlerinin belirlenmesi Bölüm-11; “Design of Concrete Structures”, D. Darwin, C.W. Dolan and A.H. Nilson, D., 15th Ed. Mc Graw Hill, 2016.
11 Kat kirişlerinin betonarme hesabı Bölüm-4; “Design of Concrete Structures”, D. Darwin, C.W. Dolan and A.H. Nilson, D., 15th Ed. Mc Graw Hill, 2016.
12 II.Ara Sınav -
13 Kolonların betonarme hesabı Bölüm-9 & 10; “Design of Concrete Structures”, D. Darwin, C.W. Dolan and A.H. Nilson, D., 15th Ed. Mc Graw Hill, 2016.
14 Temel sisteminin oluşturulması ve donatı planlarının çizilmesi Bölüm-15; “Design of Concrete Structures”, D. Darwin, C.W. Dolan and A.H. Nilson, D., 15th Ed. Mc Graw Hill, 2016.
15 Tekrar -
16 Final -

 

Ders Kitabı

Darwin et.al., Design of Concrete Structures, 15th Edition, McGraw-Hill / Park ve Paulay, Reinforced Concrete Structures, Wiley

Önerilen Okumalar/Materyaller

TS 500, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 2000. / Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
64
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
15
Final Sınavı
1
40
    Toplam
182

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest