CIVE 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Zemin Mekaniği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 303
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Zemin mekaniğinin temel teorileriyle ilgili bilgi vermek Zemin mekaniği arazi ve laboratuvar deneylerini öğretmek Temel mühendisliğine giriş için esas bilgileri öğretmek Temel inşaatının tasarım ve uygulamalarını tanıtmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Zeminlerin fiziksel ve endeks parametrelerini tanımlamak
  • Zeminleri sınıflandırmak
  • Zeminlerin hidrolik özelliklerini saptamak
  • Efektif, nötr ve toplam gerilme kavramlarını tanımlamak
  • Zemindeki gerilme dağılışını hesaplamak
  • Arazi ve laboratuvar deneylerinden elde edilen verileri değerlendirmek
  • Bir yapının oturma miktarını hesaplayabilmek
  • Zeminin kayma direncini belirleyebilmek
Ders Tanımı Zeminlerin oluşumu ve sınıflandırılması. Efektif, nötr ve toplam gerilmeler. Zeminde gerilme-deformasyon bağıntısı. Kompaksiyon. Laboratuvar testleri ile zemin özelliklerinin belirlenmesi. Konsolidasyon. Kayma direnci. Gerilme dağılışı. Toprak basınçları. Hidrolik özellikler. Kapilarite. Permeabilite. Donma etkisi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Zeminlerin oluşumu ve fiziksel özellikleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
2 Zeminlerin endeks özellikleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
3 Zeminlerin sınıflandırılması Ders kitabından ilgili kısmın okunması
4 Hidrolik özellikler ve kapilarite Ders kitabından ilgili kısmın okunması
5 Permeabilite ve donma etkisi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
6 Efektif, nötr ve toplam gerilmeler Ders kitabından ilgili kısmın okunması
7 Zeminde gerilme-deformasyon ilişkisi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
8 Gerilme dağılışı Ders kitabından ilgili kısmın okunması
9 Kompaksiyon Ders kitabından ilgili kısmın okunması
10 Konsolidasyon Ders kitabından ilgili kısmın okunması
11 Konsolidasyon Ders kitabından ilgili kısmın okunması
12 Kayma direnci Ders kitabından ilgili kısmın okunması
13 Zeminde plastik denge Ders kitabından ilgili kısmın okunması
14 Toprak basınçları Ders kitabından ilgili kısmın okunması
15 Tekrar Ders kitabından ilgili kısmın okunması
16 Final Ders kitabından ilgili kısmın okunması

 

Ders Kitabı B.M. Das (2010), Principles of Geotechnical Engineering, 7th Edition, Cengage Learning. Ders web- sitesi- ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Soil Mechanics, 5th or 6th Edition by R.F. Craig, Chapman & Hall Soil Mechanics and Foundations, Muni Budhu, John Wiley & Sons Inc., 1999.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
4
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
5
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
18
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

X
8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest