Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 214 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Jeolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 214
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Jeoloji bilimi aracılığı ile Yerkürenin oluşum süreçleri, tektonik faaliyetleri ve içeriğine yönelik bilgiler ile Ölçme Bilgisi kapsamında yapılan analiz ve çalışmaların İnşaat Mühendisliği Tasarım ve Uygulamalarında önem ve gerekliliğinin vurgulanması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Jeoloji biliminin İnşaat Mühendisliğine yönelik çalışma ve ilgi alanlarını açıklayabilecektir.
  • Yerkürenin oluşumu sürecinde ve tektonik hareketlerin sebep ve sonuçları ile yerkürenin yapısal içeriğini açıklayabilecektir.
  • Kaya türlerini ve oluşum mekanizmalarını değerlendirebilecektir.
  • Yerkürenin plaka hareketlerinin sonucu olarak oluşan dağ/sıradağ, volkanik aktiviteler, depremler ve etkilerini tanımlayabilecektir.
  • İnşaat mühendisliğinde Ölçme Bilgisi kavramının önemini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında topoğrafya hakkında genel bilgi sahibi olunacaktır. Dünya’nın oluşumu, evrim, yapı doğal malzemesi, çizgisel mühendislik yapı yerlerinin seçimi, deprem-taşkın-yer kayması-çığ gibi doğal afetlerin oluşumu ve önlenmesinde jeolojik koşulların önemli incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnşaat Mühendisliğinde Jeoloji bilimi Bölüm-1,2,3 - Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
2 Yerküre: Oluşum süreci, katmanlar ve içeriği Bölüm-4,5,6 - Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
3 Volkanik kayaçların oluşumu Bölüm-7,8,9 - Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
4 Çökelti kayaçların oluşumu Bölüm-10,11 - Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
5 Başkalaşım kayaçların oluşumu Bölüm-12,13 - Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
6 Mineraller ve kaya oluşturan mineraller Bölüm-14,15 - Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
7 Mekanik ve Kimyasal ayrışma Bölüm-16,17 - Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
8 Kayaların mühendislik özellikleri, levha tektoniği Bölüm-18,19 - Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
9 Faylar, kıvrımlar, çatlaklar gibi jeolojik yapılar Bölüm-20,21 Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
10 Ara Sınav Bölüm-22, 23-Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
11 İnşaat mühendisliğinde ölçme bilgisi ve topografya Bölüm-24,25- Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
12 Su ve yeraltı suyunun etkisi, taşkınlar, göçme çukurları Bölüm-26,27- Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
13 Şev kaymaları, heyelanlar, depremler gibi doğal afetler ve sıvılaşma Bölüm-28,29- Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
14 Şev kaymaları, heyelanlar, depremler gibi doğal afetler ve sıvılaşma Bölüm-28,29- Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Tony Waltham, Foundations of Engineering Geology, Spon Press, 2009, ISBN: 9780415469609.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
17
17
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.