CIVE 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Akışkanlar Mekaniği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 208
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerinin verilmesi, fizik ve matematik ilkelerinin kullanılarak akışkanların hareketinin incelenmesi, öğrenilen teorik bilgilerin ekipman ve proses tasarımı için kullanılmasını kapsar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerini, akışkanların akışını etkileyen faktörleri, viskoziteyi ve önemini kavrayabilecek,
  • Akışkan tipi ve akış tipini tanımlayabilecek,
  • Akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerini kullanarak akışkan akışını çözümleyebilecek,
  • İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan akışkanlar mekaniği problemlerini çözebilecek,
  • Boyut analizinin temel prensiblerini uygulayabilecek.
  • Boyut analizinin temel prensiblerini uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Ders, temel kavramlar ve akışkan özellikleri, akışkanlar statiği, düzlemsel ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri, akışkanlar dinamiğinin temel denklemleri, Bernoulli denklemi, Impuls-momentum denklemi, potansiyel akımlar, boyut analizini kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Temel kavramlar Bölüm-1 : 1.1-1.10; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
2 Akışkanların Özellikleri ve Sayısal Örnekler Bölüm-2 : 2.1-2.7; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
3 Basınç-Basınç Ölçüm Cihazları, Sayısal Örnekler Bölüm-3 : 3.1-3.2; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
4 Akışkanların Statiği, Düzlemsel Yüzeylere Etkiyen Hidrostatik Basınç Kuvvetleri, Sayısal Örnekler Bölüm-3 : 3.3-3.4; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
5 Eğrisel Yüzeylere Etkiyen Hidrostatik Basınç Kuvvetleri,Kaldırma Kuvveti ve Kararlılık, Sayısal Örnekler Bölüm-3 : 3.5-3.6; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
6 Katı Cisimlerdeki Akışkanların Hareketi, Sayısal Örnekler, 1. Ara sınav Bölüm-1: 3.7; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
7 Akışkanların Kinematiği, Sayısal Örnekler Bölüm-4 : 4.1-4.3; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
8 Çevrinti-Potansiyel Akım, Sayısal Örnekler Bölüm-4 : 4.4-4.6; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
9 Kütlenin Korunumu, Bernoulli Denklemi ve Uygulamaları, Sayısal Örnekler Bölüm-5 : 5.1-5.4; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
10 2 ve 3 Boyutlu Süreklilik Denklemi, Euler ve Navier Stokes Denklemleri, Sayısal Örnekler Bölüm-5 : 5.5-5.6; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
11 Momentum Analizi, Doğrusal Momentum Denklemi, Sayısal Örnekler Bölüm-6, 6.1-6.4; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
12 Dönme ve Açısal Momentum, Sayısal Örnekler Bölüm-6 : 6.5-6.6; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
13 Boyut Homojenliği, Buckigham-π Teoremi, Sayısal Örnekler, 2. Ara Sınav Bölüm-7 : 7.1-7.4; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
14 Deneysel Test Modelleme ve Benzeşim, Sayısal Örnekler Bölüm-7: 7.5; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
15 Genel Tekrar Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
16 Final Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.

 

Dersin Kitabı

Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018. 

Önerilen Okumalar/Materyaller

‘‘Munson's to Fluid Mechanics’’, Gerhart, Philip M., Andrew L. Gerhart, and John I. Hochstein. Munson's Fluid Mechanics. Wiley Global Education, 2016.

“Sayısal Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği (Genişletilmiş 2. Baskı)” , Güney, M. Ş. Dokuz Eylül Ün. Mühendislik Fak. Yayınları, No:335, İzmir, 2016.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
14
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest