CIVE 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Akışkanlar Mekaniği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 208
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerinin verilmesi, fizik ve matematik ilkelerinin kullanılarak akışkanların hareketinin incelenmesi, öğrenilen teorik bilgilerin ekipman ve proses tasarımı için kullanılmasını kapsar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerini, akışkanların akışını etkileyen faktörleri, viskoziteyi ve önemini tartışabilecek.
  • Akışkan tipi ve akış tipini tanımlayabilecek.
  • Akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerini kullanarak akışkan akışını tartışabilecek.
  • İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan akışkanlar mekaniği problemlerini tanımlayabilecek.
  • Boyut analizinin temel prensiplerini açıklayabilecek.
  • Akışkan akımlarında oluşan kuvvetleri belirleyebilecek.
Ders Tanımı Ders, temel kavramlar ve akışkan özellikleri, akışkanlar statiği, düzlemsel ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri, akışkanlar dinamiğinin temel denklemleri, Bernoulli denklemi, Impuls-momentum denklemi, potansiyel akımlar, boyut analizini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Temel kavramlar Bölüm-1 : 1.1-1.10; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4th ed. McGraw-Hill, 2018.
2 Akışkanların Özellikleri ve Sayısal Örnekler Bölüm-2 : 2.1-2.7; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
3 Basınç-Basınç Ölçüm Cihazları, Sayısal Örnekler Bölüm-3 : 3.1-3.2; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
4 Akışkanların Statiği, Düzlemsel Yüzeylere Etkiyen Hidrostatik Basınç Kuvvetleri, Sayısal Örnekler Bölüm-3 : 3.3-3.4; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
5 Eğrisel Yüzeylere Etkiyen Hidrostatik Basınç Kuvvetleri,Kaldırma Kuvveti ve Kararlılık, Sayısal Örnekler Bölüm-3 : 3.5-3.6; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
6 Katı Cisimlerdeki Akışkanların Hareketi, Sayısal Örnekler, 1. Ara sınav Bölüm-1: 3.7; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
7 Akışkanların Kinematiği, Sayısal Örnekler Bölüm-4 : 4.1-4.3; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
8 Çevrinti-Potansiyel Akım, Sayısal Örnekler Bölüm-4 : 4.4-4.6; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
9 Kütlenin Korunumu, Bernoulli Denklemi ve Uygulamaları, Sayısal Örnekler Bölüm-5 : 5.1-5.4; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
10 2 ve 3 Boyutlu Süreklilik Denklemi, Euler ve Navier Stokes Denklemleri, Sayısal Örnekler Bölüm-5 : 5.5-5.6; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
11 Momentum Analizi, Doğrusal Momentum Denklemi, Sayısal Örnekler Bölüm-6, 6.1-6.4; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
12 Dönme ve Açısal Momentum, Sayısal Örnekler Bölüm-6 : 6.5-6.6; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
13 Boyut Homojenliği, Buckigham-π Teoremi, Sayısal Örnekler, 2. Ara Sınav Bölüm-7 : 7.1-7.4; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
14 Deneysel Test Modelleme ve Benzeşim, Sayısal Örnekler Bölüm-7: 7.5; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
15 Genel Tekrar Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.
16 Final Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018.

 

Ders Kitabı

Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill, 2018. 

Önerilen Okumalar/Materyaller

‘‘Munson's to Fluid Mechanics’’, Gerhart, Philip M., Andrew L. Gerhart, and John I. Hochstein. Munson's Fluid Mechanics. Wiley Global Education, 2016.

“Sayısal Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği (Genişletilmiş 2. Baskı)” , Güney, M. Ş. Dokuz Eylül Ün. Mühendislik Fak. Yayınları, No:335, İzmir, 2016.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
10
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
2
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
14
Final Sınavı
1
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest