Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mukavemet
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 206
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya CIVE 219 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, şekil değiştiren cisim mekaniğinin temel bilgilerinin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mukavemetin temel prensiplerini açıklayabilecektir.
  • Gerilme ve birim şekil değiştirme kavramını tanımlayabilecektir.
  • Malzemelerin mekanik özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Eksenel yük, kesme kuvveti, eğilme ve burulma etkisi altındaki cisimlerin davranışlarını açıklayabilecektir.
  • Taşıyıcı sistem elemanlarında oluşan iç kuvvetlerin hesabını gerçekleştirebilecektir.
  • Bileşik mukavemet hallerini tespit edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında şekil değiştiren cisimlere etki eden dış kuvvetler altında oluşan gerilme tanımlanacaktır. Farklı yükleme koşulları altında kiriş iç kuvvetleri ve diyagramları incelenecektir. Yapı elemanlarının elastik teoriye göre güvenliği araştırılmaktadır. Basit mukavemet halleri ve bileşik mukavemet hallerinin tanımlanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gerilme: Giriş, Şekil değiştiren cisimlerde denge, Gerilme, Eksenel yüklü çubuklarda normal gerilme, Ortalama kayma gerilmesi, Emniyetli dayanıma göre tasarım, Birleşim elemanlarının tasarımı Bölüm-1: 1.1-1.7; 2.1-2.2; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
2 Birim şekil değiştirme: Şekil değiştirme, Birim şekil değiştirme Bölüm-2: 2.1-2.2 “Mechanics of Materials”, R. C. Hibbeler, 10th Ed., Pearson Global Editions, 2018
3 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Çekme ve basınç deneyi, gerilme-birim şekil değiştirme grafiği Bölüm-3: 3.1-3.2 “Mechanics of Materials”, R. C. Hibbeler, 10th Ed., Pearson Global Editions, 2018
4 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Sünek ve gevrek malzemelerin gerilme-birim şekil değiştirme davranışı, Birim şekil değiştirme enerjisi, Poisson oranı, Kayma gerilmesi-birim şekil değiştirme grafiği, Malzeme yorulması Bölüm-3: 3.3-3.7 “Mechanics of Materials”, R. C. Hibbeler, 10th Ed., Pearson Global Editions, 2018
5 Eksenel yük: Saint-Venant Prensibi, Eksenel yüklü elemanlarda elastik şekil değiştirme, Süperpozisyon prensibi, Hiperstatik eksenel yüklü elemanlar, Termal gerilme Bölüm-4: 4.1-4.6 “Mechanics of Materials”, R. C. Hibbeler, 10th Ed., Pearson Global Editions, 2018
6 Burulma: Dairesel millerde burulma şekil değiştirmesi, Burulma formülü, Burulma açısı, Burulma momenti etkisi altındaki hiperstatik sistemler Bölüm-5: 5.1; 5.2; 5.4; 5.5 “Mechanics of Materials”, R. C. Hibbeler, 10th Ed., Pearson Global Editions, 2018
7 Ara sınav
8 Eğilme: Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarının çiziminde kullanılan grafik yöntem, Basit eğilme, Eğilme formülü, Eğik eğilme Bölüm-6: 6.1-6.5 “Mechanics of Materials”, R. C. Hibbeler, 10th Ed., Pearson Global Editions, 2018
9 Eğilme: Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarının çiziminde kullanılan grafik yöntem, Basit eğilme, Eğilme formülü, Eğik eğilme Bölüm-6: 6.1-6.5 “Mechanics of Materials”, R. C. Hibbeler, 10th Ed., Pearson Global Editions, 2018
10 Kesmeli Eğilme: Düz eksenli elemanlarda kesmeli eğilme davranışı, Kesmeli eğilme formülü, Birleşik elemanlarda kayma akımı Bölüm-7: 7.1-7.3 “Mechanics of Materials”, R. C. Hibbeler, 10th Ed., Pearson Global Editions, 2018
11 Bileşik Mukavemet Halleri: Eğilme momenti ve eksenel yük etkisi altındaki elemanlar Bölüm-8 “Mechanics of Materials”, R. C. Hibbeler, 10th Ed., Pearson Global Editions, 2018
12 Gerilme ve Birim Şekil Değiştirme Dönüşümleri Bölüm-9 ve 10 “Mechanics of Materials”, R. C. Hibbeler, 10th Ed., Pearson Global Editions, 2018
13 2. Ara Sınav
14 Kolonların Burkulması Bölüm-13 “Mechanics of Materials”, R. C. Hibbeler, 10th Ed., Pearson Global Editions, 2018
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Hibbeler, R.C. (2018). “Mechanics of Materials”, Tenth Edition in SI Units, Pearson Global Editions. ISBN: 1292178205

Önerilen Okumalar/Materyaller

Beer F.P., Johnston E.R., DeWolf J.T., Mazurek D. (2015). “Mechanics of Materials”, Seventh Edition in SI Units, McGraw-Hill Education. ISBN : 9814595241.

 Ersoy U., Wasti S.T., Canbay, E. (2008). “Introductry mechanics of deformable bodies,” ODTÜ Yayınları, Ankara, ISBN: 9789755032313.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
18
36
Final Sınavı
1
22
22
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.