CIVE 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mukavemet
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 206
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  CIVE 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Mühendislik cisimlerinin mukavemet esaslarının öğrencilere öğretilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gerilme ve gerinim kavramlarının tanımlanması
  • Malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
  • Eksenel yük, burulma, eğilme ve kesme kuvvetleri altındaki cisimlerin davranışlarının ve yük dağılımlarının analiz edilmesi
  • Gerilme ve gerinim transformasyonlarının araştırılması
  • Kiriş deplasmanlarının irdelenmesi
Ders Tanımı Mühendislik cisimlerine etki eden kuvvetler neticesinde oluşan gerilme ve gerinimlerin tanımlanması, çeşitli kuvvetler altında gerilme ve gerinimlerin hesaplanması, kiriş deplasmanlarının hesaplanması, atalet momenti hesaplanması

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gerilme: Giriş, cisimlerde denge, gerilme, eksenel ve kesme gerilmesi, emniyet gerilmesi, basit birleşimlerin tasarımı Gerinim: Şekil değiştirme, gerinim Bölüm-1: 1.1-1.7; 2.1-2.2; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
2 Gerinim: Şekil değiştirme, gerinim Bölüm-2: 2.1, 2.2; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
3 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Çekme ve basma deneyi, gerilme-gerinim şeması, sünek ve gevrek malzemelerin gerilme-gerinim davranışı, Hooke kanunu, gerinim enerjisi, Poisson oranı Bölüm-3: 3.1-3.6; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
4 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Kayma gerilmesi-gerinimi şeması, sünme ve yorgunluk dolayısıyle göçme Eksenel Yük: Saint-Venant prensibi, eksenel yüklenmiş bir cisimde elastik deformasyonlar, süperpozisyonun prensipleri, statik olarak çözümsüz eksenel yüklenmiş elemanlar, eksenel yüklenmiş elemanlar için kuvvet yöntemi Bölüm-3: 3.7, 3.8; Bölüm-4: 4.1-4.5; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
5 Eksenel Yük: Isıl gerilmeler, gerilme konsantrasyonları Burulma: Dairesel bir şaftın burulma deformasyonu, burulma formülü, güç aktarımı, dönme açısı Bölüm-4: 4.6, 4.7;Bölüm-5: 5.1-5.4; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
6 Burulma: Burulma yükleri etkisinde olan statik olarak çözümsüz elemanlar Eğilme: Kayma ve moment şemaları, kayma ve moment şemalarını çizmek için grafiksel yöntemler, düz bir elemanın eğilme deformasyonu Bölüm-5: 5.5; Bölüm-6: 6.1-6.3; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
7 Eğilme: Eğilme formülü, asimetrik eğilme. 1. Ara sınav Bölüm-6: 6.4-6.5; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
8 Kesme: Düz elemanlarda kesme, kesme formülü, yapılmış elemanlarda kesme akışı, ince cidarlı elemanlarda kesme akışı Bölüm-7: 7.1-7.3; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
9 Kesme: İnce cidarlı elemanlarda kesme akışı Gerilme Transformasyonu: Kombine Yüklemeler Bölüm-7: 7.4; Bölüm-9: 9.1; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
10 Gerilme Transformasyonu: Gerilme transformasyonu için genel formüller, asal gerilmeler ve maksimum kesme gerilmesi, Mohr dairesi, mutlak maksimum kesme gerilmesi Bölüm-9: 9.2-9.5; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
11 Gerilme Transformasyonu: Mohr dairesi, mutlak maksimum kesme gerilmesi Gerinim Transformasyonu: Gerinim, gerinim transformasyonu için genel formüller Bölüm-9: 9.4-9.5; Bölüm-10: 10.1, 10.2; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
12 Şekil Değişikliği Transformasyonu: Şekil Değişikliği için Mohr Dairesi Kiriş Tasarımı: Kiriş tasarımının temeli Bölüm-10: 10.3, 10.4; Bölüm-11: 11.1; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
13 Kiriş Tasarımı: Prizmatik kiriş tasarımı. Kiriş deformasyonları: Elastik eğri, integral ile eğim ve deplasman belirlenmesi, moment-alan yöntemi. 2. Ara sınav Bölüm-11: 11.2; Bölüm-12: 12.1-12.3; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
14 Kiriş Deformasyonları: Süperpozisyon, statik olarak çözümsüz kiriş deplasmanları Bölüm-12: 12.5-12.8; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
15 Tekrar “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
16 Final “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011

 

Dersin Kitabı “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
Önerilen Okumalar/Materyaller Uğur ERsoy, Tanvir Wasti, “Introductry mechanics of deformable bodies,” ODTÜ Yayınları, 1987

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
188

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest