CIVE 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mukavemet
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 206
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Mühendislik cisimlerinin mukavemet esaslarının öğrencilere öğretilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gerilme ve gerinim kavramlarının tanımlanması
  • Malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
  • Eksenel yük, burulma, eğilme ve kesme kuvvetleri altındaki cisimlerin davranışlarının ve yük dağılımlarının analiz edilmesi
  • Gerilme ve gerinim transformasyonlarının araştırılması
  • Kiriş deplasmanlarının irdelenmesi
Ders Tanımı Mühendislik cisimlerine etki eden kuvvetler neticesinde oluşan gerilme ve gerinimlerin tanımlanması, çeşitli kuvvetler altında gerilme ve gerinimlerin hesaplanması, kiriş deplasmanlarının hesaplanması, atalet momenti hesaplanması

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gerilme: Giriş, cisimlerde denge, gerilme, eksenel ve kesme gerilmesi, emniyet gerilmesi, basit birleşimlerin tasarımı Gerinim: Şekil değiştirme, gerinim Bölüm-1: 1.1-1.7; 2.1-2.2; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
2 Gerinim: Şekil değiştirme, gerinim Bölüm-2: 2.1, 2.2; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
3 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Çekme ve basma deneyi, gerilme-gerinim şeması, sünek ve gevrek malzemelerin gerilme-gerinim davranışı, Hooke kanunu, gerinim enerjisi, Poisson oranı Bölüm-3: 3.1-3.6; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
4 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Kayma gerilmesi-gerinimi şeması, sünme ve yorgunluk dolayısıyle göçme Eksenel Yük: Saint-Venant prensibi, eksenel yüklenmiş bir cisimde elastik deformasyonlar, süperpozisyonun prensipleri, statik olarak çözümsüz eksenel yüklenmiş elemanlar, eksenel yüklenmiş elemanlar için kuvvet yöntemi Bölüm-3: 3.7, 3.8; Bölüm-4: 4.1-4.5; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
5 Eksenel Yük: Isıl gerilmeler, gerilme konsantrasyonları Burulma: Dairesel bir şaftın burulma deformasyonu, burulma formülü, güç aktarımı, dönme açısı Bölüm-4: 4.6, 4.7;Bölüm-5: 5.1-5.4; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
6 Burulma: Burulma yükleri etkisinde olan statik olarak çözümsüz elemanlar Eğilme: Kayma ve moment şemaları, kayma ve moment şemalarını çizmek için grafiksel yöntemler, düz bir elemanın eğilme deformasyonu Bölüm-5: 5.5; Bölüm-6: 6.1-6.3; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
7 Eğilme: Eğilme formülü, asimetrik eğilme. 1. Ara sınav Bölüm-6: 6.4-6.5; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
8 Kesme: Düz elemanlarda kesme, kesme formülü, yapılmış elemanlarda kesme akışı, ince cidarlı elemanlarda kesme akışı Bölüm-7: 7.1-7.3; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
9 Kesme: İnce cidarlı elemanlarda kesme akışı Gerilme Transformasyonu: Kombine Yüklemeler Bölüm-7: 7.4; Bölüm-9: 9.1; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
10 Gerilme Transformasyonu: Gerilme transformasyonu için genel formüller, asal gerilmeler ve maksimum kesme gerilmesi, Mohr dairesi, mutlak maksimum kesme gerilmesi Bölüm-9: 9.2-9.5; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
11 Gerilme Transformasyonu: Mohr dairesi, mutlak maksimum kesme gerilmesi Gerinim Transformasyonu: Gerinim, gerinim transformasyonu için genel formüller Bölüm-9: 9.4-9.5; Bölüm-10: 10.1, 10.2; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
12 Şekil Değişikliği Transformasyonu: Şekil Değişikliği için Mohr Dairesi Kiriş Tasarımı: Kiriş tasarımının temeli Bölüm-10: 10.3, 10.4; Bölüm-11: 11.1; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
13 Kiriş Tasarımı: Prizmatik kiriş tasarımı. Kiriş deformasyonları: Elastik eğri, integral ile eğim ve deplasman belirlenmesi, moment-alan yöntemi. 2. Ara sınav Bölüm-11: 11.2; Bölüm-12: 12.1-12.3; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
14 Kiriş Deformasyonları: Süperpozisyon, statik olarak çözümsüz kiriş deplasmanları Bölüm-12: 12.5-12.8; “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
15 Tekrar “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
16 Final “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011

 

Ders Kitabı “Mechanics of Materials,” R. C. Hibbeler, 8th Ed., Prentice Hall, 2011
Önerilen Okumalar/Materyaller Uğur ERsoy, Tanvir Wasti, “Introductry mechanics of deformable bodies,” ODTÜ Yayınları, 1987

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
20
Final Sınavı
1
20
    Toplam
188

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest