CIVE 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Malzeme Bilimine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 205
Güz
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mühendislik malzemelerinin temel yapısını ve özelliklerini, sınıflandırma ve seçim koşullarını, tasarım ve dayanıklılık özelliklerini belirtmek.\nMalzeme Biliminin mühendislik uygulamaları açısından önemini kavratmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Değişik malzeme sınıfları arasındaki farkları belirleyebilmek
  • Malzemelerin fiziksel özelliklerini tanımak ve bunları malzeme davranışıyla ilişkilendirmek
  • Kimyasal bileşim, atomik bağ ve malzeme özellikleri arasındaki ilişkileri kurmak
  • Malzemelerin basınç, çekme, eğilme ve kesme kuvvetleri altındaki davranışına ait temel prensipleri analiz etmek
Ders Tanımı Mühendislik malzemelerinin temel yapısı ve genel özellikleri, maddenin yapısı, atomik düzenler, atom hareketleri, yapısal kusurlar, kuvvet, gerilme, birim şekil değiştirme, deformasyon, elastik ve plastik davranışlar, gevreklik, tokluk, süneklik, viskozite, esneklik, reolojik modeller, sünme, sertlik ve yorulma

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzemelerin Doğası ve Yapısı: Giriş; Atomun yapısı Bölüm-1: 1.1, 1.2,1.3; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
2 Malzemelerin Doğası ve Yapısı: Atomlar arası bağlar; Atomsal yapı ve moleküler, amorf ve kristal dizilişler Bölüm-1: 1.4, 1.5; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
3 Malzemelerin Doğası ve Yapısı: Yapı kusurları; atom hareketleri ve yayınım Bölüm-1: 1.6, 1.7; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
4 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Giriş; Kuvvet, gerilme, deformasyon ve birim şekil değiştirme kavramları; Elastikiyet Bölüm-2: 2.1, 2.2, 2.3; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
5 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Plastik davranış; Gerilme-birim şekil değiştirme eğrisi; Süneklik ve gevreklik; Akma gerilmesi Bölüm-2: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
6 Ara Sınav Bölüm-1:1.1-1.7 Bölüm-2:2.1-2.9; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
7 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Plastik davranış; Gerilme-birim şekil değiştirme eğrisi; Süneklik ve gevreklik; Akma gerilmesi Bölüm-2: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
8 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Akışkanlık; Sünme, Gevşeme, Tokluk ve rezilyans Bölüm-2: 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
9 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Kırılma, Yorulma, Rezonans frekansı ve sönümleme; Sertlik Bölüm-2: 2.15, 2.16, 2.17, 2.18; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
10 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Emniyet gerilmesi ve güvenlik katsayısı; Taşıma kapasitesi Bölüm-2: 2.19; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
11 Ara Sınav Bölüm-1:1.1-1.7, Bölüm-2:2.1-2.19; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
12 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri: Hacimsel ve erime özellikleri; Isıl özellikleri; Elektriksel özellikleri Bölüm-4: 4.1, 4.2, 4.4; “Principles of Modern Manufacturing – SI Version,” Groover, Wiley Press, 2011
13 Mühendislik Malzemeleri: Metaller Bölüm-6: 6.1, 6.2, 6.3; “Principles of Modern Manufacturing – SI Version,” Groover, Wiley Press, 2011
14 Mühendislik Malzemeleri: Polimer ve kompozit malzemeler Bölüm-8: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7; “Principles of Modern Manufacturing – SI Version,” Groover, Wiley Press, 2011
15 Mühendislik Malzemeleri: Seramikler Bölüm-7: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; “Principles of Modern Manufacturing – SI Version,” Groover, Wiley Press, 2011
16 Final Bölüm-1: 1.1-1.7, Bölüm-2: 2.1-2.19, Bölüm-3: 3.1-3.8; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010; Bölüms: 4-6-7-8; “Principles of Modern Manufacturing – SI Version,” Groover, Wiley Press, 2011

 

Dersin Kitabı Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” METU Press, 2010 Groover, “Principles of Modern Manufacturing – SI Version,” Wiley Press, 2011 Ders web- sitesi- ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller K. Onaran, “Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümü”, Bilim Teknik Yayınevi, 1993 William D. Callister, Jr., “Materials Science and Engineering an Introduction,” John Wiley & Sons, Inc., 5th edition, 2001. J.C. Anderson, “Materials Science,” London : New York, NY : Chapman and Hall ;Van Nostrand Reinhold, 1990. J.F.Shackelford, “Introduction to Materials Science for Engineers,” London: Prentice-Hall, 2000.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
5
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
12
Final / Sözlü Sınav
1
24
    Toplam
192

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest