CIVE 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Malzeme Bilimine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 205
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mühendislik malzemelerinin temel yapısını ve özelliklerini, sınıflandırma ve seçim koşullarını, tasarım ve dayanıklılık özelliklerini belirtmek.\nMalzeme Biliminin mühendislik uygulamaları açısından önemini kavratmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Değişik malzeme sınıfları arasındaki farkları ayırt edebilecektir.
  • Malzemelerin fiziksel özelliklerini ifade edebilecektir.
  • Malzemelerin fiziksel özelliklerini malzeme davranışıyla ilişkilendirebilecektir.
  • Kimyasal bileşim, atomik bağ ve malzeme özellikleri arasındaki ilişkileri sorgulayabilecektir.
  • Malzemelerin basınç, çekme, eğilme ve kesme kuvvetleri altındaki davranışına ait temel prensipleri analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Mühendislik malzemelerinin temel yapısı ve genel özellikleri, maddenin yapısı, atomik düzenler, atom hareketleri, yapısal kusurlar, kuvvet, gerilme, birim şekil değiştirme, deformasyon, elastik ve plastik davranışlar, gevreklik, tokluk, süneklik, viskozite, esneklik, reolojik modeller, sünme, sertlik ve yorulma

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzemelerin Doğası ve Yapısı: Giriş; Atomun yapısı Bölüm-1: 1.1, 1.2,1.3; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
2 Malzemelerin Doğası ve Yapısı: Atomlar arası bağlar; Atomsal yapı ve moleküler, amorf ve kristal dizilişler Bölüm-1: 1.4, 1.5; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
3 Malzemelerin Doğası ve Yapısı: Yapı kusurları; atom hareketleri ve yayınım Bölüm-1: 1.6, 1.7; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
4 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Giriş; Kuvvet, gerilme, deformasyon ve birim şekil değiştirme kavramları; Elastikiyet Bölüm-2: 2.1, 2.2, 2.3; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
5 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Plastik davranış; Gerilme-birim şekil değiştirme eğrisi; Süneklik ve gevreklik; Akma gerilmesi Bölüm-2: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
6 Ara Sınav Bölüm-1:1.1-1.7 Bölüm-2:2.1-2.9; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
7 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Plastik davranış; Gerilme-birim şekil değiştirme eğrisi; Süneklik ve gevreklik; Akma gerilmesi Bölüm-2: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
8 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Akışkanlık; Sünme, Gevşeme, Tokluk ve rezilyans Bölüm-2: 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
9 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Kırılma, Yorulma, Rezonans frekansı ve sönümleme; Sertlik Bölüm-2: 2.15, 2.16, 2.17, 2.18; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
10 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Emniyet gerilmesi ve güvenlik katsayısı; Taşıma kapasitesi Bölüm-2: 2.19; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
11 Ara Sınav Bölüm-1:1.1-1.7, Bölüm-2:2.1-2.19; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
12 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri: Hacimsel ve erime özellikleri; Isıl özellikleri; Elektriksel özellikleri Bölüm-4: 4.1, 4.2, 4.4; “Principles of Modern Manufacturing – SI Version,” Groover, Wiley Press, 2011
13 Mühendislik Malzemeleri: Metaller Bölüm-6: 6.1, 6.2, 6.3; “Principles of Modern Manufacturing – SI Version,” Groover, Wiley Press, 2011
14 Mühendislik Malzemeleri: Polimer ve kompozit malzemeler Bölüm-8: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7; “Principles of Modern Manufacturing – SI Version,” Groover, Wiley Press, 2011
15 Mühendislik Malzemeleri: Seramikler Bölüm-7: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; “Principles of Modern Manufacturing – SI Version,” Groover, Wiley Press, 2011
16 Final Bölüm-1: 1.1-1.7, Bölüm-2: 2.1-2.19, Bölüm-3: 3.1-3.8; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010; Bölüms: 4-6-7-8; “Principles of Modern Manufacturing – SI Version,” Groover, Wiley Press, 2011

 

Ders Kitabı

Erdoğan Tokyay, Yaman Erdoğan, “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” METU (Middle East Technical University) Press, Second Edition, 2010

Önerilen Okumalar/Materyaller
  • William D. Callister, Jr., “Materials Science and Engineering, An Introduction,” John Wiley & Sons, Inc., 7th edition, 2007
  • William Smith, Javad Hashemi, “Foundations of Materials Science and Engineering”, McGraw-Hill Education, Sixth Edition, 2019
  • James F. Shackelford, “Introduction to Materials Science for Engineers,” London: Prentice-Hall (Pearson), Eighth Edition, 2016

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
5
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
12
Final Sınavı
1
24
    Toplam
192

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest