CIVE 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Mekaniği I: Statik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 201
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Rijit cisimlerin mühendislik mekaniği teorisinin detaylı uygulamalarla birlikte öğrenilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rijit bir cisme veya rijit cisimlerden oluşan sistemlere etkiyen kuvvet ve momentleri tanımlayabilecektir
  • Rijit bir cismin veya rijit cisimlerden oluşan sistemlerin serbest cisim diyagramını açık ve net bir şekilde oluşturabilecektir.
  • Serbest cisim diyagramından denge denklemlerini belirleyebilecektir.
  • Denge denklemlerini çözebilecektir.
  • Moment ve kesme diyagramlarını çizebilecektir.
  • Temel tasarım anlayışlarını uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Katı cisim mekaniğine giriş. Moment, bileşke ve kuvvet çifti kavramları. Denge denklemleri ve serbest cisim diyagramı. Kirişlerin kesme ve eğilme. Moment diagramları. Ağırlık merkezi. Atalet momenti. Yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler. Çerçeve ve kafes sistemler. Kablolar, sürtünme, virtüel iş

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel prensipler; Kuvvet vektörleri Bölüm-1 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12.Basım
2 Kuvvet Vektörleri Bölüm-2 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12.Basım
3 Bir cismin dengesi: Denge denklemleri ve serbest cisim diyagramı Bölüm-2 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
4 Kuvvet sistemleri bileşkeleri Bölüm-3 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
5 Rijit yapı dengesi Bölüm-4 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12.Basım
6 Yapısal analiz: Makaslar Bölüm-6 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12.Basım
7 1. ara sınav Bölüm-1,2,3,4,6 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12.Basım
8 İç Kuvvetler: Moment ve kesme diyagramları Bölüm-7 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
9 İç Kuvvetler: Moment ve kesme diyagramları; Sürtünme Bölüm-8 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
10 Ağırlık merkezi Bölüm-5 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
11 Atalet momenti Bölüm-9 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
12 2. ara sınav Bölüm-5,7,8,9 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
13 Virtüel iş Bölüm-10 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
14 Virtüel iş Bölüm-10 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
15 Tekrar Bölüm-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
16 Final Bölüm-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım

 

Ders Kitabı

"Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, Twelfth Edition

 

Önerilen Okumalar/Materyaller
Mechanics for Engineers: Statics; 13th Edition, Hibbeler and Yap, Pearson Education, 2012 Ders web- sitesi- ders notları
 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
10
Ödev
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
8
Final Sınavı
1
18
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest