CIVE 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Kavramları ve Çözümleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 102
Bahar
1
2
2
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencileri mühendisliğin ilkeleri, kavramları, türleri ve tanımları ile tanıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendisliğin temel terminolojisini açıklayabilecektir.
  • Mühendisliğin temel kavramlarını ve kodlarını tanımlayabilecektir.
  • Mühendislerin toplumdaki önemini ve yerini değerlendirebilecektir.
  • Teknik gelişmelerin ve mühendislik olaylarının arkasındaki filozofiyi yorumlayabilecektir.
  • Değişik mühendislik dalları arasındaki eşgüdümlü çalışmaların önemini ayırt edebilecektir.
Ders Tanımı Ders giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve iletişim, mühendislik etiği, mühendislik ve bilgisayar, laboratuar ve/veya fabrika ziyaretleri kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik; Etik Bölüm: 1.1-1.7; 2.1-2.2; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
2 Etik; Takım çalışması ve tasarım Bölüm: 2.3-2.4; 3.1-3.4; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
3 Takım çalışması ve taarım; Mühendislikte iletişim Bölüm: 3.5-3.10; 4.1-4.4; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
4 Tahmin etme Bölüm: 5.1-5.8; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
5 Problem çözme yönemleri Bölüm: 6.1-6.4; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
6 Temel ölçüler ve birimler Bölüm: 7.1-7.4; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
7 Temel ölçüler ve birimler Bölüm: 7.5-7.8; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
8 Tekrar ve Ara Sınav Bölüm: 8.1-8.11; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
9 Birimsiz sayılar; Excel Bölüm: 9.1-9.4; 10.1-10.2; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
10 Excel Bölüm: 10.3-10.6; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
11 Grafik çözümleri Bölüm: 11.1-11.6; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
12 Model ve sistemler Bölüm: 12.1-12.4; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
13 Matematik modelleri Bölüm: 13.1-13.4; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
14 İstatistik Bölüm: 14.1-14.7; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
15 Telrar Bölüm: 1.1-1.7; 2.1-2.4; 3.1-3.10; 4.1-4.4; 5.1-5.8; 6.1-6.4; 7.1-7.8; 8.1-8.11; 9.1-9.4; 10.1-10.6; 11.1-11.6; 12.1-12.4; 13.1-13.4;14.1-14.7; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
16 Final Bölüm: 1.1-1.7; 2.1-2.4; 3.1-3.10; 4.1-4.4; 5.1-5.8; 6.1-6.4; 7.1-7.8; 8.1-8.11; 9.1-9.4; 10.1-10.6; 11.1-11.6; 12.1-12.4; 13.1-13.4;14.1-14.7; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015

 

Ders Kitabı “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
22
Final Sınavı
1
26
    Toplam
192

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

X
8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest