CIVE 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapısal Analiz I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 301
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 206 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Yapısal analizin temel ilkelerini ve izostatik kiriş, kafes ve rijit çerçevelerin analizinde kullanılacak çeşitli yöntemleri öğretmek. Sonlu eleman yönteminde kullanılan modern matris yapısal analiz yöntemlerini tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapı sistemlerini idealize edebilme ve sınıflandırabilme
  • Yükleri, mesnet reaksiyonlarını, iç kuvvetleri ve denge denklemlerini hesaplayabilme
  • Denge denklemlerini kullanarak iç kuvvet (gerilme bileşkesi) analizini gerçekleştirme
  • Dizi yükler altında yapı sisteminin deplasman tepkisinin ve iç kuvvetinin belirlenmesi
Ders Tanımı Giriş, yapı sistemlerinin sınıflandırılması. Yükler, varsayımlar ve basitleştirmeler. Kuvvetler, kuvvet sistemleri, reaksiyonlar, denge ve iç kuvvet denklemleri. İzostatik düzlem sistemler. İzostatik düzlem kafes sistemler. Hiperstatik yapıların klasik analiz metotları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, derse genel bakış ve temel kavramlar. Yapı sistemlerinin ve yüklerin sınıflandırılması. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
2 İzostatik sistemler, kiriş analizi, çerçeve analizi ve mesnet reaksiyonlarının hesaplanması. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
3 İzostatik kafes sistemlerin analizi. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
4 Yapısal elemanlardaki iç kuvvetler, kirişlerler için kesme kuvveti ve moment diyagramları. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
5 Yapısal elemanlardaki iç kuvvetler, çerçeveler için kesme kuvveti ve moment diyagramları. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
6 İzostatik sistemlerin tesir çizgileri, kafes sistemlerin tesir çizgileri. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
7 1. ara sınav Ders kitabından ilgili kısmın okunması
8 İzostatik sistemlerin tesir çizgileri, bir noktadaki maksimum etkinin belirlenmesi. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
9 Yerdeğiştirme hesapları, elastik eğri, elastik kiriş teorisi ve çift integrasyon yöntemi. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
10 Yerdeğiştirme hesapları, moment-alan teoremleri ve eşlenik kiriş yöntemi. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
11 Enerji yöntemleri ile yerdeğiştirme hesapları, iş ve enerji prensibi ve kirişler, çerçeveler ve kafes sistemler için virtüel iş ilkesi. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
12 Enerji yöntemleri ile yerdeğiştirme hesapları, Castigliano teoremi. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
13 2. ara sınav Ders kitabından ilgili kısmın okunması
14 Hiperstatik sistemlerin hesabında yaklaşık yöntemler. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
15 Tekrar Ders kitabından ilgili kısmın okunması
16 Final Ders kitabından ilgili kısmın okunması

 

Ders Kitabı
R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
Önerilen Okumalar/Materyaller

K.M. Leet, C.M. Uang, A.M. Gilbert, Fundamentals of Structural Analysıs, 4/e, MC Graw-Hill, Hibbeler, R. C. Structural Analysis, Sixth Edition, Prentice Hall, 2006. 

Ders web sitesi- ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
-
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
13
Final Sınavı
1
20
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest